Γενικοί Όροι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για Εξοπλισμό, Μηχανήματα, Συσκευές και Ανταλλακτικά

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Protem Group Α.Β.Ε.Τ.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία”) εγγυάται πως τα προϊόντα, οι συσκευές, τα μηχανήματα ή ο επιμέρους ηλεκτρολογικός- ηλεκτρονικός- μηχανολογικός εξοπλισμός ή τα ανταλλακτικά όλων των ως άνω (εφεξής “προϊόντα”) που έχει προμηθεύσει η ίδια στον Αγοραστή (εφεξής “Πελάτης”) λειτουργούν απρόσκοπτα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και είναι δίχως κατασκευαστικά ελαττώματα. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή των προϊόντων ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τον αρχικό αγοραστή των προϊόντων (τον αρχικό πελάτη) και δεν μεταφέρεται δίχως την γραπτή ενημέρωση και συγκατάθεση της Εταιρείας.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όταν η διάρκεια εγγύησής δεν ορίζεται ρητά στην Σύμβαση ή στην σχετική Προσφορά ή στο Προτιμολόγιο (Pro Forma) αγοράς των προϊόντων, τότε ισχύει εγγύηση διάρκειας 12 μηνών. Η διάρκεια υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής του εν λόγω προϊόντος από την Εταιρεία.

Εάν κριθεί από την Εταιρεία πως ένα προϊόν ή μέρη αυτού χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη πιο εντατικά από ό,τι είναι εύλογο ή, κατά των ορθών πρακτικών χρήσης της βιομηχανίας, οι παραπάνω χρονικές περίοδοι δύναται να μειωθούν ανάλογα με απόφαση της Εταιρείας, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στον πελάτη για να έχει ισχύ.

3. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Περιορισμένη Εγγύηση της Εταιρείας διέπεται από τους παρακάτω όρους:

3.1. Για προϊόντα που αντικαθίστανται ή επιδιορθώνονται εντός εγγύησης από την Εταιρεία, ο πελάτης δεν χρεώνεται το σύνολο του εργατικού κόστους της επισκευής καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών (spare parts), εφόσον κρίνει η Εταιρεία πως απαιτούνται.

3.2. Ο Πελάτης οφείλει, αμέσως μόλις αντιληφθεί ελάττωμα ή προκύψει ζημιά σε προϊόν εντός εγγύησης, να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως και να ακολουθήσει τις οδηγίες της Εταιρείας. Οποιοδήποτε ελάττωμα, πρόβλημα ή δυσλειτουργία πρέπει να ορίζεται ρητά και ο Πελάτης οφείλει να παραθέσει στην Εταιρεία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό του προβλήματος.

3.3. Στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας εναπόκειται εάν επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει ένα ελαττωματικό προϊόν εντός εγγύησης. Σε περίπτωση επισκευής οι εργασίες πραγματοποιούνται από τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, σε τοποθεσία που αποφασίζεται από την Εταιρεία.

3.4. Το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης του προϊόντος προς επισκευή στα κεντρικά της Εταιρείας (ή την τοποθεσία επισκευής, εάν είναι διαφορετική), καθώς και το κόστος επιστροφής του προϊόντος στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

3.5. Σε περίπτωση αποστολής από τον Πελάτη του ελαττωματικού προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας, το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που, αφενός να προστατεύεται στο μέγιστο κατά την μεταφορά και, αφετέρου να επιτρέπει στον τεχνικό της Εταιρείας να έχει άμεση πρόσβαση στο πρόβλημα.

3.6. Πριν από κάθε αποστολή προϊόντος προς επιδιόρθωση, πρέπει να έχει προηγηθεί έγγραφη συνεννόηση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας για την αποστολή του. Προϊόν που αποστέλλεται δίχως Δελτίο Αποστολής και δίχως την προηγούμενη ενημέρωση και συμφωνία της Εταιρείας, δεν παραλαμβάνεται αλλά, αντίθετα επιστρέφεται αυτομάτως και τα έξοδα βαρύνουν τον Πελάτη.

3.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν δύναται ή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυμεί να αποστείλει το προϊόν προς επισκευή εντός εγγύησης στην Εταιρεία, τότε η Εταιρεία μπορεί, εφόσον έχει διαθεσιμότητα τεχνικών, να στείλει προσωπικό της για την επιτόπου επισκευή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η δυνατότητα αυτή εναπόκειται στην ευχέρεια της Εταιρείας και μόνο εφόσον συντρέχουν ουσιαστικοί και πραγματικοί λόγοι αδυναμίας αποστολής του εξοπλισμού στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή το εργατικό κόστος επισκευής του εξοπλισμού καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει την εταιρεία, ενώ ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα οδοιπορικά έξοδα (χιλιομετρική αποζημίωση ή εισιτήρια, αποζημίωση ωρών ταξιδιού, διατροφή κ.ά.) των τεχνικών. Τα οδοιπορικά έξοδα υπολογίζονται βάσει του επίσημου Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας.

3.8. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να προβεί ο ίδιος στην διορθωτική επισκευή ή αντικατάσταση, μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Εταιρείας και εφόσον το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί. Η διορθωτική επισκευή από τον πελάτη γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση (όπως για παράδειγμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή, όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα τεχνικού από την Εταιρεία για εύλογο χρονικό διάστημα). Εάν ο πελάτης προβεί σε διορθωτική επισκευή ή αντικατάσταση εξοπλισμού εντός εγγύησης με την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας, αναλόγως της περίπτωσης και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, η εταιρεία θα προβεί σε αποζημίωση του πραγματικού οικονομικού κόστους για την επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού του Πελάτη. Κόστη που προκύπτουν από προπαρασκευαστικές και βοηθητικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται. Επίσης, δεν καταβάλλεται από την εταιρεία αποζημίωση για υπερωρίες ή εργασία τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και διακοπές ή για τυχόν έξοδα μεταφορών.

3.9. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, όπως διαφυγόντα κέρδη, απώλεια παραγωγής, διακοπή ή διατάραξη λειτουργίας, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, κόστος κεφαλαίου, κόστος χρήσης υποκατάστατου, αξιώσεις τρίτων ή απώλεια χρήσης που ενδεχομένως να υποστεί ο Πελάτης.

3.10. Μηχανικά μέρη, εξαρτήματα και εξοπλισμός που έχει αντικατασταθεί εντός εγγύησης από την Εταιρεία, γίνονται αυτομάτως ιδιοκτησία της Εταιρείας δίχως να απαιτείται η συναίνεση του Πελάτη . Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία ζητήσει από τον Πελάτη να της αποστείλει, με τα τα κατά το νόμο προβλεπόμενα συνοδευτικά έγραφα, τα αντικατασταθέντα προϊόντα, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να το αρνηθεί.

3.11. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών ενός προϊόντος ή του ίδιου του προϊόντος δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση ως τη λήξη της.

3.12. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος ενός προϊόντος, παρέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο χρόνος εγγύησης του προϊόντος, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.

3.13. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.

3.14. Οποιαδήποτε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που υπάγεται σε εγγύηση, δεν μπορεί να παρατείνει ή να ακυρώσει το συμφωνημένο τρόπο πληρωμής του.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Περιορισμένη Εγγύηση της Εταιρείας δεν καλύπτει:

4.1. Την συνήθη φθορά του προϊόντος ή των επιμέρους τμημάτων του, την προγραμματισμένη συντήρηση (όπως λίπανση, προσαρμογές, ρυθμίσεις και επιθεωρήσεις), την αντικατάσταση αναλώσιμων ή φθειρόμενων μερών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα σε υλικά ή την κατασκευή τους, που προκαλεί φθορές και προβλήματα σε αναλώσιμα ή φθειρόμενα.

4.2. Εξαρτήματα, μηχανικά μέρη και εργασία σε περίπτωση που η επιδιόρθωση ή η επισκευή απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια, όπως αλλαγή στεγανοποιητικών, σύσφιξη εξαρτημάτων, μικρές προσαρμογές, κ.λπ.

4.3. Ελαττώματα και προβλήματα αμελητέα ως προς την λειτουργία του εξοπλισμού, όπως τυχόν κοιλώματα ή επιφανειακές γρατζουνιές.

4.4. Ελαττώματα ή σφάλματα που προκαλούνται από υλικά, εξαρτήματα ή μηχανικά μέρη που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον Πελάτη και οι προδιαγραφές τους έχουν καθοριστεί αποκλειστικά από αυτόν.

Η Περιορισμένη Εγγύηση της Εταιρείας δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

4.5. Για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

4.6. Όταν οι βλάβες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή του προϊόντος ή επηρεάζουν την λειτουργία του (όπως πχ. χημικά, τοξικά, άλατα, κλπ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή, λανθασμένη ή φθαρμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την προβλεπόμενη. Τέλος, για βλάβες οφειλόμενες σε μεταβολές τάσης του δικτύου παροχής ρεύματος από ΔΕΗ ή γεννήτρια (πτώση, υπέρταση).

4.7. Η βλάβη οφείλεται σε κακή γείωση (π.χ. αυξημένη με την πάροδο του χρόνου αντίσταση γείωσης λόγω πλημμελούς συντήρησης).

4.8. Η βλάβη οφείλεται σε χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκολλήσεων, κατά την εκτέλεση εργασιών, επισκευών ή κατασκευών, χωρίς ο πελάτης να λάβει την άδεια της εταιρείας και χωρίς να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό μέτρα ασφαλείας.

4.9. Η βλάβη οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως π.χ. κεραυνοί, πλημμύρες, σεισμοί κ.ά.

4.10. Βλάβες προερχόμενες από λανθασμένη χρήση, ελλιπή ή ανύπαρκτη συντήρηση σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του προϊόντος ή τις γενικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού.

5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ελαττώματα, σφάλματα ή περιστατικά που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και δίχως την ενημέρωση και γραπτή άδεια της Εταιρείας. Επίσης καμία αξίωση δεν λαμβάνεται υπόψιν και η εγγύηση ακυρώνεται αυτόματα στον ανάλογο βαθμό εάν προκληθεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή σφάλμα, ως αποτέλεσμα χρήσης ανταλλακτικών, μηχανικών και φθειρόμενων μερών πέραν των γνησίων.

 

* Η PROTEM GROUP Α.Β.Ε.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώνει, αναβαθμίζει ή τροποποιεί τους Γενικούς Όρους Περιορισμένης Εγγύησης των προϊόντων της δίχως προηγούμενη ειδοποίηση.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια! Τον Ιούλιο κλείνουμε τα 35!

35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα