ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ PROTEM GROUP Α.B.E.T.E.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρία με την επωνυμία «PROTEM GROUP A.B.E.T.E.» που εδρεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής στην 35η Οδό αρ. 3, στο εξής «Εταιρία», καταδικάζει κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης από όποιον και αν προέρχεται και σε όποιον και αν απευθύνεται και δεν ανέχεται συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη και συμπεριλαμβάνουν τη βία. Η PROTEM GROUP A.B.E.T.E. τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 Ν. 4808/2021, η Εταιρία με την παρούσα πολιτική συμμορφώνεται απολύτως με το ισχύον – υπάρχον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στο αντικείμενο της παρούσας.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθ. 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ' εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα του άρθ. 3 § 1 του Ν. 4808/2021, ήτοι όλους όσοι είχαν, έχουν, επιθυμούν ή πρόκειται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία, ανεξαρτήτως του συμβατικού τους δεσμού. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως: - στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης, - στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και - κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές Πολιτικές και οδηγίες της Εταιρίας προς τους εργαζόμενους/ συνεργάτες της.

4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασικές Αρχές

4.1. Η Εταιρία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού, εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης, επιθετικής ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, προσβλητικής, ενοχλητικής και γενικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε βάρος οποιουδήποτε εργαζόμενου, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν.

4.2 Η εταιρεία επιμελείται προκειμένου να μην πραγματοποιείται και να μην γίνεται αποδεκτή καμία διάκριση μεταξύ των απασχολουμένων της με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, την ταυτότητα φύλου, το θρήσκευμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο τομέα, δρομολογώντας όλες τις διαδικασίες, ενέργειες και πολιτικές που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και την εργασία, με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

4.3 Οι αποφάσεις εργασιακής απασχόλησης (προσέλκυση, πρόσληψη , εκπαίδευση, προαγωγή κ.λπ..) καθορίζονται αποκλειστικά από τις προδιαγραφές της θέσης, τα προσόντα και την εμπειρία των εργαζομένων.

Ορισμοί

Ειδικότερα, για τους σκοπούς του παρόντος:

ως «βία» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή σχετικές απειλές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,

ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης ή ταυτότητας φύλου, καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, υπηκοότητας, γενετικών πληροφοριών ή λοιπών χαρακτηριστικών ή προς κάποιον συγγενή, φίλο ή συνεργάτη του ατόμου ή για άλλους λόγους διάκρισης καθώς και όσες μπορούν να εκληφθούν από το θύμα ως τέτοιες,

ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 ν. 3896/2010 και το άρθρο 2 §2 του ν. 4443/2016. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Ενδεικτικά παραδείγματα απαγορευμένων συμπεριφορών:

 • Κάθε είδους σωματική βία.
 • Κάθε είδους απειλή.
 • Κάθε είδους ύβρεις και προσβλητικές εκφράσεις.
 • Υποτίμηση της παραγωγικότητας ή/και εργασιακής αποδοχής συγκεκριμένου εργαζόμενου ή ομάδας εργαζομένων ή τμήματος της Εταιρίας. Εξαιρείται η εύλογη και αξιοπρεπής κριτική που πραγματοποιείται από προϊσταμένους και Διευθυντές της Εταιρίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και του Διευθυντικού δικαιώματος. Υποτιμητικά σχόλια και εκφράσεις για όλα τα θέματα που άπτονται της παρούσας πολιτικής, αγγίγματα σε οποιοδήποτε μέρος του
  σώματος. χειρονομίες με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή νοήματα (π.χ. με τα χέρια, με τα μάτια, με το στόμα κ.λπ.).
 • Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις, σχόλια για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σεξουαλικές επιδόσεις και εν γένει τη σεξουαλική ζωή. Σχόλια σχετικά με το την εξωτερική εμφάνιση, το φύλο, το σώμα, το πρόσωπο κ.λπ.
 • Σχόλια σχετικά με τις πολιτικές, θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, κάθε είδους προσβλητικά υπονοούμενα, προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, μηνυμάτων προσβλητικού περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, παράκληση ή απαίτηση για μη αποδεκτές συμπεριφορές, ιδιαίτερα με την υπόσχεση εργασιακών προνομίων, ερωτήσεις για τη σεξουαλική συμπεριφορά ή εξιστόρηση σεξουαλικών εμπειριών, αστεία ή πειράγματα
  σεξουαλικού, θρησκευτικού ή πολιτικού περιεχομένου, επίμονες προσκλήσεις σε δείπνο ή εξόδους ή άλλες δραστηριότητες, παρά την απόρριψή τους από το θύμα.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική των απαγορευμένων συμπεριφορών και όχι περιοριστική.

Εκτίμηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, ιεραρχία, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων. Η εταιρία είναι στη διάθεση κάθε εργαζομένου και δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την παρεμπόδιση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αναφοράς σχετικά με περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Αντίθετα, θα παραλάβει και θα διερευνήσει με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια την αναφορά ή την καταγγελία λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Προληπτικές Δράσεις

Η Εταιρία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό της περιβάλλον, δεσμεύεται να πραγματοποιεί τα ακόλουθα:

 • Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, ιεραρχία, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία, ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων.
 • Γνωστοποίηση σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας πολιτικής.
 • Ανάρτηση στον εργασιακό χώρο και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας της παρούσας πολιτικής, ώστε να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Οργάνωση στοχευμένων ενημερωτικών συναντήσεων με το σύνολο των εργαζομένων (συνολικά ή σε ομάδες), ιδίως αν έχουν παρουσιαστεί τέτοια περιστατικά, για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων, ώστε να ενθαρρυνθούν να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περιστατικό.
Αντιμετώπιση Περιστατικών

Η Εταιρία, παραμένοντας σε διαρκή επαγρύπνηση για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την καταπολέμηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο περιβάλλον της, δεσμεύεται να:

 •  επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη βία, την παρενόχληση και σε κάθε μορφής διάκριση για οποιοδήποτε λόγο.
 • παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών.
 • παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές.
 • θεσπίζει ειδική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των παραπόνων και καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 • παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, και άλλες διευκολύνσεις στους εργαζομένους της που έχουν υπάρξει θύματα βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό της χώρο.
 • παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, και άλλες διευκολύνσεις σε εργαζομένους της που έχουν υπάρξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Υποχρεώσεις Εργαζομένων

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να συμμορφωθούν με την παρούσα πολιτική. Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της είτε εκτός, είτε με δια ζώσης παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά. Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν κάθε περιστατικό βίας και παρενόχλησης που υποπίπτει στην αντίληψή τους, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

Δικαιώματα Εργαζομένων – Υποβολή καταγγελιών

Κάθε εργαζόμενος, που θεωρεί ότι είναι θύμα βίας και παρενόχλησης, όπως ορίζονται στην παρούσα, όπως και κάθε εργαζόμενος, στην αντίληψη του οποίου έχει υποπέσει τέτοιο περιστατικό, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο ή καταγγελία, κατά την επιλογή του, στην Προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης, κα Τριανταφυλλίδου Άννα με τηλ. επικοινωνίας 210 5710008 (εσωτ. 201) και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κάθε εργαζόμενος που θεωρεί ότι είναι θύμα βίας και παρενόχλησης, όπως ορίζονται στην παρούσα, έχει το δικαίωμα να ασκήσει ξεχωριστές ποινικές ή αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φερόμενου ως δράστη. Τα νομικά δικαιώματα του θύματος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται από τους Κανονισμούς της Εταιρίας και την παρούσα πολιτική.

Διαχείριση Παραπόνων – Καταγγελιών

Η Εταιρία δεσμεύεται να:

 • μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των παραπόνων ή των καταγγελιών,
 • παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε παράπονο ή καταγγελία με ταχύτητα, σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, λαμβάνοντας τη γνώμη και του εξωτερικού νομικού της συμβούλου,
 • διεξάγει ουσιαστική έρευνα του περιστατικού, εξετάζοντας κάθε στοιχείο και ακούγοντας όλες τις πλευρές,
 • παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές και
 • εφαρμόζει την Πειθαρχική Διαδικασία της.
Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβάσεων

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας που διαπιστώνεται ότι έχει παραβεί τις απαγορεύσεις της παρούσας, πέρα από τις όποιες προβλεπόμενες νομικές επιπτώσεις, υφίσταται πειθαρχικά μέτρα που μπορεί να φτάσουν έως και την απόλυσή του.

Εργαζόμενοι που δεν αναφέρουν περιστατικά, ως όφειλαν, ενδέχεται να υποστούν τα ίδια πειθαρχικά μέτρα.

Υπευθυνότητα

Τα παράπονα και οι καταγγελίες για βία και παρενόχληση θα τυγχάνουν χειρισμού με ταχύτητα, σοβαρότητα, αμεροληψία, ευαισθησία και πλήρη εμπιστευτικότητα.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος διερεύνησης καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών και διάδοση φημών δε θα γίνονται ανεκτά, ενώ ενδέχεται να επισύρουν και ποινικές κυρώσεις του ν. 4624/2019.

Η Εταιρία και τα αρμόδια στελέχη της θα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις διαδικασίες, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 και το ν. 4624/2019 και τη σχετική πολιτική της Εταιρίας. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί η Εταιρία να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας θα προστατεύονται από τη θυματοποίηση, τη δυσμενή μεταχείριση και την βλαπτική μεταβολή συνθηκών, λόγω της με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καταγγελία, μαρτυρία) συμβολής τους στη διερεύνηση παραπόνου ή καταγγελίας βίας και παρενόχλησης.

01 Αυγούστου 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Τσελεπής

 

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα