Betolink® VMSs

Διαχείριση και συντήρηση στόλου και πάγιου εξοπλισμού

Δυνατότητες: Καταχώρηση οχημάτων/εξοπλισμού και τακτικών συντηρήσεων βάσει χιλιομέτρων ή ωρών, Πρόβλεψη ανταλλακτικών και αναλώσιμων, Διαχείριση παραγγελιών, Αποθήκης ανταλλακτικών και Κόστος επισκευών, Παρακολούθηση καυσίμων και λιπαντικών, Ανεξάρτητα κέντρα κόστους ανά εξοπλισμό, Απευθείας επικοινωνία με το Betolink® Enterprise και on-line ενημέρωση εγγραφών χωρίς διπλοκαταχωρήσεις.

Η συντήρηση του στόλου των οχημάτων καθώς και του υπόλοιπου παραγωγικού εξοπλισμού είναι μια δύσκολη και πολυδάπανη διαδικασία. Περίπου 10 έως 15% του τζίρου μιας εταιρείας σκυροδέματος αντιστοιχεί στο κόστος συντήρησης όταν έχει εσωτερικό συνεργείο. Όταν δεν έχει το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Το κόστος συντήρησης μαζί με το κόστος καυσίμων που και αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10% του τζίρου, επιβαρύνουν άμεσα το τελικό προϊόν και όσο πιο ελεγχόμενα είναι τόσο καλύτερη και πιο στοχευμένη πολιτική τιμών πώλησης μπορεί να ακολουθήσει η εταιρεία. Από την άλλη, όσο καλύτερα συντηρημένος είναι ο στόλος και τα μηχανήματα παραγωγής τόσο μικρότεροι είναι οι νεκροί χρόνοι (breakdown time) στην παραγωγή και στα έργα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Πλήρης καταγραφή μητρώου εξοπλισμού με στοιχεία όπως: έτος κατασκευής, ημερομηνία αγοράς, σειριακός αριθμός, ένδειξη παρακολούθησης σέρβις ( Χλμ. / Ώρες), ημερομηνία λήξης ασφαλειών κ.λπ.
 • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης στόλου / εξοπλισμού σε διακριτές κατηγορίες (ομάδες με ίδια χαρακτηριστικά).
 • Κοινή κωδικοποίηση με το αρχείο παγίων της λογιστικής και σύνδεση όλων με κέντρα κόστους.
 • Διάκριση του εξοπλισμού σε σύνθετο όταν αποτελείται από ενότητες που χρήζουν διαφορετικής συντήρησης (πχ. η αντλία σκυροδέματος αποτελείται από 2 ενότητες: το φορτηγό και το αντλητικό σύστημα).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 • Πλήρης καταγραφή μητρώου ανταλλακτικών (Serial & Part Number ανά προμηθευτή / Ημερομηνία λήξης εγγύησης / Ελάχιστο όριο αποθέματος, / φυσική θέση στην αποθήκη κ.ά.).
 • Κατηγοριοποίηση των ανταλλακτικών για εύκολη διαχείριση και ανεύρεση στα κυκλώματα της εφαρμογής.
 • On line πληροφόρηση σχετικά με την 1η τιμή αγοράς & ημερομηνία καθώς και την τελευταία τιμή αγοράς και ημερομηνία ανά προμηθευτή.
 • Δυνατότητα bar code σήμανσης για γρήγορη ανεύρεση και εξαγωγή από την αποθήκη, με κωδικοποίηση της εταιρείας και εκτύπωση αυτοκόλλητων.
 • Διαχείριση εισαγωγής των ανταλλακτικών-αναλωσίμων σαν απόθεμα στην αποθήκη ή και την ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους πάνω σε εξοπλισμό από μία οθόνη καταχώρησης.
 • Δυνατότητα χρέωσης ανταλλακτικών και εργασιών σε πολλαπλούς εξοπλισμούς με μία συγκεντρωτική εγγραφή και αυτόματη δημιουργία των επιμέρους εγγραφών ανά εξοπλισμό όταν πρόκειται για εργασίες από εξωτερικά συνεργεία.
 • Αυτόματη ενημέρωση του κυκλώματος αγορών και προμηθευτών του Betolink® Enterprise (Εμπορική – Οικονομική Διαχείριση).
 • Αυτόματοι επιμερισμοί και ενημέρωση των κέντρων κόστους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Οργάνωση της συντήρησης και των τύπων των εργασιών που πρέπει να εκτελούνται στον εξοπλισμό.
 • Δυνατότητα καταχώρησης εργασιών ανά κατηγορία εξοπλισμού ή σε συγκεκριμένο εξοπλισμό, σε μορφή πρωτοτύπων και μετασχηματισμός αυτών σε εντολές εργασίας.
 • Δυνατότητα εκ των προτέρων καταχώρησης των service των οχημάτων με καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή.
 • Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού προληπτικών συντηρήσεων για αυτόματη ειδοποίηση.
 • Αυτόματη ειδοποίηση για τις επερχόμενες συντηρήσεις πριν την υπέρβαση του προγραμματισμένου ορίου χιλιομέτρων ή ωρών.
 • Δημιουργία εντολών εργασίας με αυτόματο μετασχηματισμό προτύπων για κάθε συντήρηση ή επισκευή και καταχώρηση όλων των υπηρεσιών (εσωτερικές ώρες απασχόλησης προσωπικού – τιμολόγια εξωτερικών συνεργείων) καθώς και των υλικών (ανταλλακτικά-αναλώσιμα) που χρησιμοποιήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση εκτελείται εξωλογιστικός υπολογισμός κόστους αλλά και αυτόματη ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής και της αποθήκης.
 • Δυνατότητα τήρησης αρχείου βλαβών του εξοπλισμού και των προτεινόμενων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • Διαχείριση πολλαπλών σταθμών ανεφοδιασμού της εταιρείας.
 • On-line ένδειξη αποθεμάτων καυσίμων ανά σταθμό.
 • Ο ανεφοδιασμός με καύσιμα όλου του στόλου και των μηχανημάτων γίνεται κάθε φορά με αναλυτική καταγραφή αριθμού οχήματος – ημερομηνίας/ώρας- διανυθέντων χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας.
 • Δυνατότητα αυτόματου ανεφοδιασμού χωρίς επιτήρηση, και αυτόματης καταγραφής όλων των παραπάνω πληροφοριών μετά την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού στην αντλία.
 • Το σύστημα ελέγχει για υπερβάσεις κατανάλωσης κάποιου οχήματος και ειδοποιεί αυτόματα (alerts).
 • Συγκριτικές αναφορές μεταξύ ίδιου τύπου οχημάτων (M.O. Km/LT ή Km/h) επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών μηχανικών βλαβών σε κάποια οχήματα ή άλλων αιτιών (οδηγική συμπεριφορά, δολιοφθορές κ.ά.)
 • Δυνατότητα επιμερισμού της κατανάλωσης καυσίμων ανά όχημα, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε έργου, με σκοπό τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους μεταφοράς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι παραγγελίες ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα πρέπει να γίνονται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και όχι από το λογιστήριο, που ως συνήθως δεν κατανοεί ακόμη και την ορολογία. Αυτός γνωρίζει τις λεπτομέρειες και τις τιμές, αυτός πρέπει να είναι αρμόδιος για τον έλεγχο και την παραλαβή τους.

 • Δυνατότητα σύνταξης συγκεντρωτικής παραγγελίας ανταλλακτικών-αναλωσίμων και μετασχηματισμό σε επιμέρους παραγγελίες ανά προμηθευτή.
 • Αυτόματη πρόταση προμηθευτή κατά την επιλογή είδους προς παραγγελία με κριτήριο την καλύτερη τελευταία τιμή.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της παράδοσης των παραγγελθέντων ειδών ανά παραγγελία.
 • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραγγελίας ανταλλακτικών από το κύκλωμα συντήρησης εξοπλισμού.
 • Δυνατότητα σύνταξης συγκεντρωτικής παραγγελίας ανταλλακτικών για κάποια συντήρηση ή επισκευή με on-line προϋπολογισμό κόστους παραγγελίας. Μετά την οριστικοποίηση το σύστημα δημιουργεί αυτόματα επιμέρους παραγγελίες ανά προμηθευτή. Καθορισμός αρμοδίου παραλαβής ώστε να μην επιτρέπονται οι παραδόσεις όταν αυτές δεν παραλαμβάνονται από τα αρμόδιο προσωπικό.
 • Παραλαβή των παραγγελθέντων ειδών κάθε παραγγελίας από τον αρμόδιο, με αυτόματο έλεγχο τήρησης συμφωνηθεισών τιμών, ποσοτήτων και εκκρεμών ειδών (back orders) στις περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων. Μετά από κάθε παραλαβή ενημερώνεται αυτόματα το λογιστήριο χωρίς να απαιτούνται διπλοκαταχωρήσεις.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Το Betolink® VMSs προσφέρει μεγάλο αριθμό αναφορών ξεκινώντας από την απλή εμφάνιση του μητρώου στόλου μέχρι και πολύπλοκες αναφορές ανάλυσης κόστους χωρίς τη συνδρομή του λογιστηρίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω:

 • Κόστος χρήσης εξοπλισμού ανά κατηγορία (ανταλλακτικά, εργασίες)
 • Ιστορικό ανταλλακτικών ανά εξοπλισμό και κατηγορία
 • Κόστος λιπαντικών ανά εξοπλισμό
 • Ιστορικό εργασιών ανά εξοπλισμό
 • Ιστορικό βλαβών ανά εξοπλισμό
 • Αναφορές με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα για επικείμενες προγραμματισμένες ή μη συντηρήσεις με ταυτόχρονο έλεγχο των αποθεμάτων.
 • Αναφορές για παραγγελίες ανταλλακτικών βάσει ελάχιστου ορίου αποθεμάτων

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα