Betolink® Laboratory

Διαχείριση εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου

Σε μια σύγχρονη βιομηχανία σκυροδέματος η παρακολούθηση της ποιότητας δεν είναι απλώς μια επιβεβλημένη από τη νομοθεσία απαίτηση. Είναι ένα δυναμικό και απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για να διασφαλίζει το κύρος της επιχείρησης και να συνδράμει στη διασφάλιση της κερδοφορίας της.

Το Betolink® Laboratory αναπτύχθηκε από την Protem προκειμένου να καλύψει το κενό των άλλων λογισμικών εργαστηρίου της αγοράς που δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με τα υπόλοιπα τμήματα μιας βιομηχανίας σκυροδέματος γιατί εκείνα έχουν σχεδιαστεί να εξυπηρετούν τις ανάγκες επιχειρήσεων που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τον ποιοτικό έλεγχο δομικών υλικών και όχι με την παραγωγή.

Το Betolink® Laboratory επικοινωνεί on-line και αμφίδρομα με την παραγωγή μέσω του λογισμικού Betolink® Pro καθώς και με το λογιστήριο μέσω του λογισμικού Betolink® Enterprise εντάσσοντας έτσι τον ποιοτικό έλεγχο στο ενιαίας φιλοσοφίας σύστημα παραγωγής σκυροδέματος RMCPSΤΜ.

Εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Διαχείριση Συνθέσεων • On-line σύνδεση του εργαστηρίου με τα εργοστάσια παραγωγής • Διαχείριση δοκιμίων • Ημερολόγιο Λήψης Δοκιμίων, Μητρώο Αντοχών & Στατιστικά στοιχεία • Διαχείριση Αδρανών υλικών • Σχεδίαση νέων συνταγών (mix design)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Η μελέτη των συνθέσεων είναι μια εξειδικευμένη τεχνογνωσία που αποκτάται μέσα από δοκιμές και εργαστηριακές επαληθεύσεις που πρέπει να κάνει διαρκώς το αρμόδιο προσωπικό (ποιοτικός έλεγχος) μιας καλά οργανωμένης βιομηχανίας σκυροδέματος.

Λόγω της φύσης του αντικειμένου οι συνθέσεις είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξάνονται σε αριθμό όσο εξελίσσεται η τεχνολογία των χημικών και άλλων προσθέτων σκυροδέματος. Από την άλλη, εταιρείες με πολλαπλές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, έχουν διαφορετικές συνταγές για κάθε μονάδα λόγω των διαφορετικών Α’ υλών τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάποιες εταιρείες χρησιμοποιούν περισσότερες από 500 συνταγές παραγωγής για τις 8 κύριες κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος.

 • Καταχώρηση συνθέσεων με ομαδοποίηση ανά Εταιρεία / Τομέα (περιοχή) / Εργοστάσιο / Κατηγορία αντοχής.
 • Συσχέτιση κάθε σύνθεσης με κριτήρια του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 2016) βάσει παραμετρικών πινάκων.
 • Αυτόματη δημιουργία έξυπνου κωδικού σύνθεσης βάσει των κριτηρίων που έχουν επιλεγεί, για την εύκολη αναγνώριση του προϊόντος ακόμη και μόνο από τον κωδικό του.
 • Δυνατότητα καταχώρησης ανεξάρτητου κωδικού για αντιστοίχιση με την Εμπορική Διαχείριση.
 • Καταχώρηση των αδρανών υλικών κάθε νέας σύνθεσης, συσχετίζοντάς τα με λατομείο προέλευσης για την αυτόματη άντληση των κοκκομετρικών αναλύσεων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης αλλαγής ποσοστού σε τέσσερα αδρανή και αυτόματης διόρθωσής τους σε περίπτωση υπέρβασης ή απόκλισης από τον στόχο (100%).
 • Απεικόνιση κοκκομετρικής καμπύλης σύνθεσης.
 • Υπολογισμός τιμών Α’ υλών βάσει του ποσοστού αέρα & υγρασίας.
 • Κατηγοριοποίηση συνθέσεων βάσει χημικών προσθέτων. Δυνατότητα αναζήτησης με κριτήριο το είδος χημικού που χρησιμοποιείται.
 • Καταχώρηση της ποσότητας κάθε χημικού στη σύνθεση σε μορφή ποσοστού (% ή ‰) επί του τσιμέντου ή σε Kg/m3.
 • Δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών ποσοτήτων χημικών για τις 4 εποχές του χρόνου και μαζική τροποποίηση επιλεγμένων συνθέσεων αλλάζοντας μόνο την εποχή του χρόνου ή το νέο ποσοστό.
 • Αυτόματη δημιουργία ιστορικού τροποποίησης συνθέσεων, με τήρηση έκδοσης (versioning) η οποία απεικονίζεται στον κωδικό της σύνθεσης.
 • Καταχώρηση τιμής αγοράς των Α’ υλών (ή ενημέρωση τιμών από το Betolink® Enterprise) για τον προσδιορισμού του πρότυπου κόστους παραγωγής κάθε σύνθεσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κάθε νέα συνταγή ή κάθε τροποποίηση στις υφιστάμενες πρέπει να γίνεται από τον υπεύθυνο ποιότητας και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) τα εργοστάσια και κυρίως οι αυτοματισμοί παραγωγής των εργοστασίων.

 • Αποστολή-λήψη συνθέσεων σε-από εργοστάσιο/ια και αυτόματη ενημέρωση του/των αυτοματισμού/ών παραγωγής χωρίς την επέμβαση του χειριστή του παρασκευαστηρίου.
 • Εταιρείες με πολλά εργοστάσια και διαφορετικά εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να διαβαθμίσουν τις ενέργειες κάθε εμπλεκόμενου ώστε να διαχειρίζονται κεντρικά και χωρίς λάθη τις συνθέσεις τους.
 • Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος για κάθε νέα ή τροποποιημένη σύνθεση και δυνατότητα χαρακτηρισμού κάποιας/ων ως ανενεργή/ές (όταν δεν χρησιμοποιούνται πλέον).
 • Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού χρονικής διάρκειας ισχύος για κάθε σύνθεση. Υπάρχουν δηλαδή εποχιακές συνταγές οι οποίες τίθενται αυτοματοποιημένα σε ισχύ με την έναρξη κάποιας περιόδου (χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο).
 • Ο υπεύθυνος ποιότητας μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς την ακρίβεια δοσολογίας των αυτοματισμών των εργοστασίων της εταιρείας, αναζητώντας εύκολα μέσω κριτηρίων τις παραγωγές που έγιναν με απόκλιση μεταξύ θεωρητικού και πραγματικού (σε Κg ή σε ποσοστό %)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

 • Καταχώρηση δοκιμίων 3, 7, 28 ημερών αλλά και οποιασδήποτε άλλης διάρκειας οριζόμενη από το χρήστη.
 • Δυνατότητα χαρακτηρισμού δοκιμίων ως “Δοκιμαστικά” ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο στατιστικό δείγμα.
 • Oμαδοποίηση δοκιμίων ανά Εταιρεία / Τομέα (περιοχή) / Εργοστάσιο / Πελάτη.
 • Εκτύπωση αυτοκόλλητων με γραμμωτό κώδικα (bar code) για τα δοκίμια.
 • Εισαγωγή δοκιμίων στο θάλαμο συντήρησης ή στη δεξαμενή νερού, με ανάγνωση του bar code μέσω scanner χειρός. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα ποια δοκίμια έχουν χαρακτηριστεί ότι είναι για θραύση σε 3, 7 ή 28 ημέρες ή όποια είναι “Δοκιμαστικά”
 • Αυτόματη αναγνώριση “αγνοούμενων” δοκιμίων και ειδοποίηση (alert) όταν παραλείπονται κάποια δοκίμια βάσει του μοναδικού κωδικού τους.
 • Για τα δοκίμια που λαμβάνονται στα εργοστάσια, οι ετικέτες bar code εκτυπώνονται αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Αποστολής. Έτσι γίνεται αυτόματη συσχέτιση των δοκιμίων με το όχημα μεταφοράς από το οποίο ελήφθησαν ενώ παράλληλα κληρονομούνται αυτόματα και όλα τα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία όπως πελάτης, έργο, ποιότητα, συνταγή, αρ. δελτίου αποστολής χωρίς να απαιτείται να γίνει καμία άλλη καταχώρηση από το εργαστήριο.
 • Για τα δοκίμια που λαμβάνονται στο έργο, παρέχεται η δυνατότητα, μέσω του Betolink® GPMATIS 2, να καταχωρούνται από τους οδηγούς των οχημάτων. Το εργαστήριο κατόπιν αναμένει απλώς την παραλαβή τους
 • Καθημερινή υπενθύμιση χρήστη σχετικά με το ποια δοκίμια είναι προγραμματισμένα για θραύση.
 • Δυνατότητα on-line επικοινωνίας με την πρέσα θραύσης για την αυτόματη καταγραφή της τάσης θραύσης (αντοχή) των δοκιμίων σε Mpa και της ταχύτητας φόρτισης σε Μpa/sec. Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της καμπύλης φόρτισης και της ταχύτητας. Αυτόματη δημιουργία ιστορικών αρχείων (με το πρωτόκολλο θραύσης) και συσχέτισή τους με τα Δελτία Αποστολής κάθε πελάτη.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΤΟΧΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή του ημερολογίου λήψης δοκιμίων και του μητρώου αντοχών.
 • Πλήρης στατιστική επεξεργασία & ανάλυση βάσει των απαιτήσεων του ΕΝ206 και του Κ.Τ.Σ. 2016.
 • Μηνιαία & ετήσια συγκριτικά αποτελεσμάτων θραύσεων (7 & 36).
 • Μηνιαία στατιστική ανάλυση 7/28 ημερών, κινητών Μ.Ο, τυπικής απόκλισης με κριτήρια επιλογής κατηγορία, σύνθεση, τύπο τσιμέντου και μέσο όρο κάθισης.
 • Άμεση εύρεση των δοκιμίων που οι αντοχές τους είναι κάτω ή άνω των ορίων που έχει θέσει η εταιρεία για κάθε κατηγορία ή σύνθεση.
 • Κεντρικός έλεγχος ορίων θραύσης για κάθε εργοστάσιο, βάσει ελαχίστων και μεγίστων τιμών αντοχών και αυτόματη απεικόνιση δοκιμίων εκτός ορίων. Κριτήρια ελέγχου ανά Κατηγορία/ Σύνθεση/ Μήνα/ Έτος/ Κάθιση.
 • Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή excel με δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης εξατομικευμένης φόρμας αναλόγως με τις ανάγκες του πελάτη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Καταχώριση κοκκομετρικών δειγμάτων ανά κλάσμα αδρανών.
 • Καταχώριση κοσκίνων με ξεχωριστά όρια ανά κλάσμα αδρανών.
 • Καταχώριση δοκιμών αδρανών και λοιπών υλικών.
 • Όταν οι δοκιμές γίνονται από εξωτερικό εργαστήριο ή από το λατομείο, καταχωρούνται πλήρη στοιχεία για την πηγή προέλευσής τους και επισυνάπτονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα των δοκιμών ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του λογισμικού Betolink® Laboratory.
 • On-line γραφικές απεικονίσεις καμπύλων, ορίων κ.λπ. στην οθόνη

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ (MIX DESIGN)

 • Τρία στάδια διαχείρισης των νέων συνθέσεων (Υπό επεξεργασία , Ενεργές, Ανενεργές).
 • Σύστημα έγκρισης των συνθέσεων μέσω μίας ή περισσότερων ψηφιακών υπογραφών.
 • Δυνατότητα κυλιόμενου ιστορικού κατά την δημιουργία της σύνθεσης με επαναφορά των διάφορων σταδίων δημιουργίας της σύνθεσης.
 • Δυναμικός υπολογισμός των ποσοτήτων των υλικών βάσει του επιθυμητού Λόγου Ν/Τ καθώς και των αλλαγών στα ποσοστά της κοκκομετρίας των αδρανών βάσει της μελέτης σύνθεσης.
 • O υπολογισμός ποσοτήτων αδρανών καθώς και των λοιπών χαρακτηριστικών (Ειδικό Βάρος, Απορροφητικότητα) γίνεται με τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις του κάθε προμηθευτή/Λατομείο.
 • Γραφική απεικόνιση της κοκκομετρικής καμπύλης του μίγματος σε σχέση με τα οριζόμενα από τον κανονισμό.
 • Γρήγορη και δυναμική αλλαγή στα ποσοστά συμμετοχής του κάθε κλάσματος με ταυτόχρονες μεταβολές στις τιμές του μίγματος και στην απεικόνιση των κοκκομετρικών καμπυλών.
 • Δυνατότητα τήρησης εποχιακής αλλαγής χημικών προσθέτων και μαζικής αλλαγής αυτών.
 • Διαχωρισμός Ολικού και Ενεργού Νερού βάσει ΚΤΣ2016 (Όρια χημικά προσθέτων).
 • Δημιουργία προτύπων συνθέσεων για γρήγορη δημιουργία παραλλαγών αυτών.
 • Καταχώριση όλων των εργαστηριακών δοκιμών και αποτελεσμάτων για πλήρη φάκελο μελέτης σύνθεσης.
 • Διαχείριση ορίων και συναγερμών (alerts) για τον έλεγχο των αντοχών κατά την διαδικασία του εσωτερικού αυτοελέγχου.
 • Αποθήκευση και σύνδεση όλων των πιστοποιητικών επίδοσης και σταθερότητας των αδρανών υλικών βάσει των οποίων έγινε η μελέτη σύνθεσης.
 • Τήρηση tracking number (Εσωτερικός κωδικός Ιχνηλασιμότητας) ανά μελέτη σύνθεσης για την διασύνδεση των στοιχείων με τα αποτελέσματα των θραύσεων δοκιμίων.
 • Παραμετρικά οριζόμενες πληροφορίες ποιότητας και απαραίτητων στοιχείων του ΚΤΣ 2016 σε κάθε σύνθεση, που θα εκτυπώνονται στα Δελτία Αποστολής των εργοστασίων.
 • Εκτύπωση Εντύπου Μελέτης Σύνθεσης ή αποστολής σε ηλεκτρονική μορφή (PDF, EXCEL).

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SAP

Για τη διασύνδεση με το λογισμικό SAP, η PROTEM έχει αναπτύξει και υλοποιήσει σε πολλούς πελάτες ένα επιπλέον plug-in που ονομάζεται Betolink® PI, το οποίο είναι ο συνδετικός κρίκος με τα αντίστοιχα προϊόντα της σουίτας Betolink® ERP.

Το Betolink® PI έχει σχεδιαστεί με Java / SQL και υποστηρίζει 3 τύπους επικοινωνίας με το SAP:

 • Mέσω SQL ZTABLES
 • Mέσω αρχείων XML
 • Mε τη χρήση SOAP Calls μέσω WSDLs.

Το Betolink® PI είναι μία ευέλικτη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων και έχει πλήρη δομή διαχείρισης και εμφάνισης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, καθώς και των πιθανών σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν. Η τελική παραμετροποίηση γίνεται από τους τεχνικούς της Protem σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •