Betolink® Enterprise

Εμπορική και οικονομική διαχείριση

Το Betolink® Enterprise καλύπτει κάθε μεγέθους ανάγκες των βιομηχανίων σκυροδέματος, που επιθυμούν μια σύγχρονη και ενοποιημένη διαχείριση του εμπορικού και οικονομικού κυκλώματός τους με την παραγωγή. Σε απευθείας σύνδεση με το Betolink® Pro επιτρέπει την κεντρική και real time διαχείριση απεριόριστου αριθμού απομακρυσμένων εργοστασίων μιας εταιρείας.

Η σημαντική διαφορά του Betolink® Enterprise σε σχέση με όλα τα κοινά λογισμικά πακέτα εμπορικής διαχείρισης, είναι ότι το συγκεκριμένο σχεδιάστηκε εξ αρχής από την Protem για να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο όλες τις απαιτήσεις του κλάδου παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος. Ενσωματώνει εξειδικευμένους μηχανισμούς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες που το καθιστούν ιδιαίτερα φιλικό και εύκολο στην χρήση. Μέσα από πολλά κυλιόμενα μενού κατάλληλα δομημένα για τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης και on-line βοηθητικές επεξηγήσεις, οι καθημερινές εργασίες ολοκληρώνονται γρήγορα, εύκολα και κυρίως αδιάβλητα.

• Διαχείριση πωλήσεων • Διαχείριση συνταγών παραγωγής • Παραγγελιοληψία και ημερήσιος προγραμματισμός εργοστασίων • Τιμολόγηση • Διαχείριση εισπράξεων/πληρωμών • Αγορές • Διαχείριση Αποθηκών • Γενική λογιστική • Αναλυτική λογιστική • • Διαχείριση εντολών παραγωγής και κοστολόγησης • Διαχείριση παγίων • Πληροφοριακό σύστημα M.I.S. • Πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας και δικαιωμάτων χρηστών • Auditing

Εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Δημιουργία προσφορών σε υποψήφιους ή υφιστάμενους πελάτες με γρήγορη καταχώρηση των απαιτήσεών τους και αυτόματη πρόταση από το σύστημα των αντίστοιχων εγκεκριμένων συνθέσεων βάσει ΚΤΣ 2016. Υποψήφιοι Πελάτες καταχωρούνται με πλήρη στοιχεία στη βάση αλλά παραμένουν ανενεργοί μέχρι τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.
 • Τιμοκατάλογοι, πολιτικές εκπτώσεων και ιστορικά στοιχεία από προηγούμενες προσφορές στον ίδιο πελάτη, είναι άμεσα διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των τιμών της προσφοράς.
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης από τον Πωλητή όλων των υπολοίπων χρεώσεων που καθορίζονται παραμετρικά (πχ. χιλιομετρικές ζώνες μεταφοράς, άντληση βάσει του μήκους της αντλίας) καθώς και των ειδικών όρων πώλησης της εταιρείας (τρόποι πληρωμής κ.ά.).
 • Γρήγορη μορφοποίηση και εκτύπωση των προσφορών μέσω παραμετροποιήσεων Microsoft® Word Τemplates.
 • Δυνατότητα τήρησης ιστορικού αρχείου τροποποιήσεων Προσφορών (revisions) καθώς και ενσωμάτωσης σχολίων αναφορικά με το λόγο απόρριψης από τον Πελάτη.
 • Μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, γίνεται αυτόματη μετατροπή σε σύμβαση, εκτύπωση σε έντυπη μορφή αυτής και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της ενυπόγραφης σύμβασης. Γίνεται μετατροπή του πελάτη σε ενεργό (αν πρόκειται για καινούργιο), σχηματίζεται στη βάση δεδομένων το έργο του πελάτη και ενημερώνονται αυτόματα τα εργοστάσια για να μπορούν να δεχτούν ημερήσιες παραγγελίες
 • Ορισμός οικονομικών δεικτών παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου/πελάτη όπως όριο πίστωσης, όριο ανοιχτού λογαριασμού κλπ. καθώς και η διάρκεια ισχύος των τιμών. Στη σύμβαση καταχωρούνται οι προϋπολογιστικές ποσότητες του έργου ώστε η εταιρεία να γνωρίζει διαρκώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο.
 • Δυνατότητα ορισμού από τη σύμβαση του τρόπου τιμολόγησης πχ. ανά έργο, ανά ημερομηνίες, καθώς και παραμετρικά οριζόμενος ανά πελάτη τρόπος εκτύπωσης των τιμολογίων του. Δηλαδή αν τα τιμολόγια θα εκτυπώνονται με επιμέρους αναγραφή κάθε δελτίου αποστολής και της αντίστοιχης αξίας τους ή με αναγραφή της συνολικής ποσότητας ανά κατηγορία σκυροδέματος και ξεχωριστά των λοιπών χρεώσεων.
 • Το προϊόντα που θα παράγει και θα παραδίδει η εταιρεία στον Πελάτη/Έργο , δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά της σύμβασης καθόσον έχουν κλειδωθεί με τις συνθέσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες συνταγές των εργοστασίων.
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες αλλαγής τιμοκαταλόγων με επιλογές ισχύος για ομάδες πελατών ή συμβάσεων, κατηγορίες προϊόντων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος νέων τιμών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Το Betolink® Enterprise υποστηρίζει πλήρως την Διαχείριση Συνταγών Παραγωγής σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016. Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης πολλαπλών συνταγών παραγωγής ανά πελάτη / εργοστάσιο / κατηγορία σκυροδέματος.
 • Τήρηση ιστορικού αρχείου τροποποιήσεων κάθε συνταγής και δημιουργία αυτόματου versioning.
 • Aνάλυση κόστους ανά συνταγή παραγωγής / παραγγελία / κοστολογική περίοδο.
 • Όταν χρησιμοποιείται το λογισμικό Betolink® Laboratory στο εργαστήριο της εταιρείας, τότε η διαχείριση των συνταγών γίνεται μέσω αυτού από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Κάθε νέα συνταγή ή κάθε τροποποίηση στις υφιστάμενες γίνεται από τον υπεύθυνο ποιότητας ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) τα υπόλοιπα κυκλώματα όπως το λογιστήριο (Betolink® Enterprise) και τα εργοστάσια παραγωγής (Betolink® Pro και Αυτοματισμοί).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

 • Καταχώρηση κάθε παραγγελίας (η τήρηση αρχείου παραγγελιών επιβάλλεται και από τον ΚΤΣ) με ζητούμενη ημερομηνία και ώρα παράδοσης, ποσότητα για κάθε κατηγορία που προβλέπεται από την σύμβαση του συγκεκριμένου έργου, χρήση αντλίας ή όχι, ζητούμενο ρυθμό παράδοσης.
 • Οn-line ενημέρωση για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη (αν υπάρχει υπέρβαση ορίου πίστωσης ή ορίου ανοιχτού υπολοίπου) και αναλόγως με την πολιτική της εταιρείας το σύστημα μπορεί να απαγορεύει ή όχι την λήψη νέων παραγγελιών.
 • Προγραμματισμός εκτέλεσης των παραγγελιών, από ποιο εργοστάσιο θα εκτελεσθούν. Η διαδικασία αυτή έχει ως τελικό αποτέλεσμα το ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής κάθε εργοστασίου για το οποίο ενημερώνονται on-line τα εργοστάσια.
 • Ο προγραμματιστής μπορεί να καταχωρήσει σημαντικές υποδείξεις για τον χειριστή (υπεύθυνο φόρτωσης) κάθε εργοστασίου που πιθανόν να του γνωστοποίησε ο Παραγγέλων ή γνωρίζει από δική του εμπειρία (πχ. οδηγίες για εύκολη πρόσβαση των φορτηγών στο έργο, ρυθμός τροφοδοσίας κ.ά.). Επίσης καταχωρεί και τον αριθμό των δοκιμίων, εφόσον απαιτείται, που πρέπει να ληφθούν στο εργοστάσιο βάσει των απαιτήσεων του ΚΤΣ ή για λόγους εσωτερικού ελέγχου.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση με το Betolink® Enterprise είναι μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία. Γίνεται εντελώς αυτοματοποιημένα και χωρίς καμία δυνατότητα παραλείψεων, ακούσιων λαθών ή αλλοίωσης των προκαθορισμένων τιμών και λοιπών χρεώσεων από τους απλούς χρήστες. Όλες οι κινήσεις από τα παραστατικά (κυρίως Δελτία Αποστολής) που εκδίδονται στα εργοστάσια, εισάγονται αυτόματα στο σύστημα, την επομένη εργάσιμη ημέρα και απαιτούνται μόνο 3 απλά βήματα για να ολοκληρωθεί η τιμολόγηση:
                   Βήμα 1: Αυτόματη διασύνδεση Δελτίων Αποστολής με συμβάσεις ή τιμοκαταλόγους. Εκτός των εξαιρέσεων που μπορεί να υπάρχουν, το σύστημα εγκρίνει όλα τα υπόλοιπα παραστατικά για τo επόμενο βήμα επεξεργασίας. Τα παραστατικά που δεν εγκρίνονται παραμένουν σε κατάσταση αναμονής μέχρι να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες .
                   Βήμα 2: Αυτόματη δημιουργία τιμολογίων και τελική έγκριση. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τις τιμές των ειδών καθώς και όλες τις πρόσθετες χρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί στους όρους πώλησης όπως είναι η άντληση, η χρήση χημικών στο έργο, οι χιλιομετρικές αποζημιώσεις ή άλλου είδους επιβαρύνσεις όπως τα ελλιπή φορτία και οι καθυστερήσεις παράδοσης λόγω ευθύνης του πελάτη κλπ.
                   Βήμα 3: Εκτύπωση & Αποστολή. Όλα τα τιμολόγια μπορούν να εκτυπωθούν σειριακά (το ένα μετά το άλλο) με μια εντολή. Τα τιμολόγια μπορούν να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ή ταχυδρομικώς με δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών για τους φακέλους.

 • Δυνατότητα επιλογής τρόπου εκτύπωσης τιμολογίων:
  Α. Αναλυτική εκτύπωση με αναγραφή κάθε δελτίου αποστολής στο έντυπο του παραστατικού πώλησης με την ποσότητα που παραδόθηκε και την συνολική αξία στο τέλος του παραστατικού.
  Β. Εκτύπωση της συνολικής ποσότητας ανά είδος –ποιότητα που παραδόθηκε και των λοιπών χρεώσεων. Στο τέλος της εκτύπωσης υπάρχει αναφορά στα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής (σχετικά παραστατικά).
 • Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου τιμολογίου στον πελάτη, ανεξάρτητα αν εκδόθηκαν δελτία αποστολής από διαφορετικά εργοστάσια της εταιρείας.
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση και επίλυση όλων των εξαιρέσεων από την κανονικότητα, όπως είναι:
  - Αλλαγή δρομολογίου και τόπου παράδοσης
  - Αλλαγή αντλίας
  - Τιμολόγηση Χειρόγραφων Δελτίων Αποστολής που εκδόθηκαν στα εργοστάσια
  - Φόρτωση και παράδοση (κατόπιν έγκρισης υπευθύνου) σε πελάτη δίχως σύμβαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Μέσω του Betolink® Enterprise γίνεται η διαχείριση όλης της διαδικασίας εισπράξεων και πληρωμών, π.χ. κατάσταση, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας, παρακολούθηση εκκρεμών παραστατικών, λογαριασμοί. Χειρίζεται αυτόματα πληρωμές, φόρους , οφειλόμενες χρεώσεις, μη ανατιθέμενες πληρωμές.

 • Εκτύπωση ενημερωτικών καταστάσεων με όλες τις πληροφορίες που διευκολύνουν τους εισπράκτορες όπως ημερομηνία προβλεπόμενης είσπραξης, ποσό, τρόπος καταβολής κ.ά.
 • Αντιστοίχιση κάθε είσπραξης με συγκεκριμένο έργο ή υπεύθυνο πληρωμής.
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τους δείκτες φερεγγυότητας και την ωρίμανση υπολοίπου (Aging) ανά Πελάτη / Έργο/ Υπεύθυνο Πληρωμής.
 • Δυνατότητα επιμερισμού μιας είσπραξης, είτε μετρητών είτε επιταγής είτε συνδυασμός και των δύο σε διαφορετικά έργα.
 • Αυτόματη εξόφληση παραστατικών τοις μετρητοίς με ταυτόχρονη εκτύπωση αποδείξεων πληρωμής.
 • Εύκολη διαχείριση εκπτώσεων σε περιπτώσεις πρόσθετων συμφωνιών.
 • Δυνατότητα σχεδιασμού οποιουδήποτε είδους αξιόγραφου με δυνατότητα χρήσης παραστατικών πολλαπλών τύπων αξιών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (Πλαφόν - υπέρβαση ορίων πληρωμών, κλείδωμα νέων παραγγελιών) σε τρία επίπεδα: α) Συνολικά για όλα τα έργα τους β) Ξεχωριστά για κάθε έργο (ενδιαφέρει όταν η συνολική εικόνα του πελάτη είναι καλή αλλά μπορεί σε κάποιο έργο του να μην τηρούνται οι όροι πληρωμής και γ) ως προς τον Υπεύθυνο πληρωμής. Το σύστημα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο πότε ένας υπεύθυνος πληρωμής που σχετίζεται με πολλούς πελάτες έχει υπερβεί τα όρια πίστωσης ή ανοιχτού λογαριασμού του.
 • Αυτόματη δημιουργία μαζικών επιστολών υπενθύμισης οφειλών σε καθυστέρηση, και δυνατότητα αποστολής τους σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη ταυτόχρονα με τα τιμολόγια.

ΑΓΟΡΕΣ

Το Betolink® Enterprise παρέχει πλήθος δυνατοτήτων στο Τμήμα Προμηθειών έτσι ώστε όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται γρήγορα, εύκολα και δίχως διπλοκαταχωρήσεις.

 • Αυτόματες μετατροπές παραστατικών.
 • Γρήγορη καταχώρηση παραστατικών και δυνατότητα αυτόματης (on line) ή μεταχρονολογημένης δημιουργίας άρθρων Γενικής Λογιστικής.
 • Αυτόματος καταλογισμός των εξόδων κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγορών σε συγκεκριμένα κέντρα κόστους και διασύνδεση με την Αναλυτική Λογιστική.
 • Εύκολος έλεγχος ανοικτών ή σε εκκρεμότητα παραστατικών.
 • Ειδικό κύκλωμα καταχώρησης παραστατικών αγοράς αδρανών-τσιμέντου, με δυνατότητα μαζικής και γρήγορης εισαγωγής πολλαπλών δελτίων αποστολής από τους προμηθευτές και ταυτόχρονη ενημέρωση των αποθηκών Α’ υλών.
 • Όταν υπάρχει γεφυροπλάστιγγα στο εργοστάσιο και το λογισμικό Betolink® Weighing Station, οι παραλαβές των Α’ Υλών ενημερώνουν αυτόματα το λογιστήριο δίχως να απαιτείται καμιά διπλοκαταχώρηση παραστατικών. Σε κάθε παραλαβή που ζυγίζεται ούτως ή άλλως στη γεφυροπλάστιγγα καταχωρούνται ταυτόχρονα και τα στοιχεία του προμηθευτή (Αρ. Δελτίου, είδος, ποσότητα) απαλλάσσοντας έτσι το λογιστήριο από αυτή την εργασία.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης παραγγελιών προς προμηθευτές και αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικά αγορών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Το Betolink® Enterprise παρέχει πλήρη και αναλυτική εικόνα των αποθηκών και των ειδών σε αυτές. Οι αποθήκες κάθε εργοστασίου και της εταιρείας συγκεντρωτικά, είναι πάντα ενημερωμένες σε πραγματικό χρόνο ανά υλικό και ανά δεξαμενή ή σιλό αποθήκευσης. Γίνεται διασταύρωση των πραγματικών αποθεμάτων βάσει των ζυγολογίων από τους αυτοματισμούς της παραγωγής (εξαγωγές) και από τις γεφυροπλάστιγγες (εισαγωγές) με τα λογιστικά αποθέματα.

 • Αυτόματη εισαγωγή των πραγματικών καταναλώσεων από τα εργοστάσια μέσω του Betolink® Pro.
 • Αυτόματη δημιουργία παραστατικών ανάλωσης Α’ Υλών ανά υποκατάστημα (εργοστάσιο).
 • Αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών για ενδοδιακινήσεις υλικών από υποκατάστημα σε υποκατάστημα.
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης για αγορά υλικών .
 • On-line πληροφορίες και υπόλοιπα κατά ποσότητα ή/ και αξία.
 • Πληθώρα στατιστικών και εκτυπωτικών όπως ημερολόγια, ισοζύγια, βιβλία αποθήκης, παραγωγής και κοστολογίου, κυκλοφοριακές ταχύτητες, κλπ.
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων όταν ο πελάτης έχει επιλέξει το σύστημα Γενικής /Αναλυτικής Λογιστικής του Betolink® Enterprise.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου

 • Παραμετροποίηση μορφής λογαριασμών σε πολλαπλά επίπεδα και με δυνατότητα διαφορετικής ανάπτυξης ανά κατηγορία μετά τον δεύτερο βαθμό.
 • On-line εμφάνιση Χρέωσης, Πίστωσης και Υπολοίπου στα ευρετήρια των λογαριασμών.
 • Καθορισμός μοντέλων ενημέρωσης Αναλυτικής Λογιστικής (Λογαριασμός Αναλυτικής / Αντίστροφος Λογαριασμός) με εναλλακτικά σενάρια μερισμού (Συνολική αξία, Ποσοστά).

Διαχείριση Άρθρων

 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων για γρήγορη εισαγωγή.
 • Έλεγχος ισοσκελισμού άρθρων κατά την διάρκεια αποθήκευσης.
 • Κλείδωμα άρθρων όταν έχει γίνει οριστικοποίηση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής κατά την οριστικοποίηση του άρθρου Γενικής Λογιστικής όταν ο λογαριασμός είναι οριζόμενος για ενημέρωση κέντρων κόστους.
 • Σύνδεση & online εμφάνιση των παραστατικών που έχουν προκύψει τα λογιστικά άρθρα από τα υποσυστήματα του Betolink® Enterprise (Πωλήσεις, Αγορές, Εισπράξεις κτλ.)

Γενικές Εργασίες – Κλείσιμο Έτους

 • Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών στην Γενική Εκμετάλλευση.
 • Ολική ή τμηματική μεταφορά υπολοίπων στην νέα χρήση οριζόμενη από τον χρήστη.
 • Οριστικοποίηση άρθρων ανά ημερολόγιο / χρονική περίοδο.
 • Υπολογισμός και εκτύπωση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
 • Εισαγωγή & ενοποίηση Ισοζυγίων (Consolidation).
 • Εισαγωγή άρθρων από ASCII αρχείο τρίτων.

Αναφορές
Το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής περιλαμβάνει όλες τίς οριζόμενες από τον ΚΦΑΣ αναφορές (Αναλυτικό Καθολικό, Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικού Καθολικού κλπ.) σε μορφή Dot matrix ή Α4 Laser.

Όλα τα στοιχεία των εκτυπώσεων είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. Excel, Word, για περαιτέρω επεξεργασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Δυνατότητα καταχώρησης λογαριασμών κέντρων κόστους και παραμετροποίησή τους για την δημιουργία άρθρων από την Γενική Λογιστική με διάφορα σενάρια.
 • Δημιουργία τύπων αυτόματων μερισμών για την δημιουργία άρθρων των λογαριασμών της ομάδας (6) της Γενικής Λογιστικής.
 • Ορισμός ποσοστών μερισμού ή αξίας οριζόμενης από τον χρήστη για κάθε λογαριασμού στα αντίστοιχα κέντρα κόστους.
 • Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής από την Γενική Λογιστική σε προκαθορισμένα διαστήματα (Κοστολογικές Περίοδοι).
 • Δημιουργία άρθρων προβλέψεων.
 • Αυτόματος τρόπος δημιουργίας άρθρων μέχρι και το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης (Κατανομή & Ανακατανομή των Λογαριασμών).
 • Αυτόματη διαδικασία ολικής ή τμηματικής αναίρεσης των άρθρων που δημιουργήθηκαν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Ακριβής υπολογισμός κόστους ανά υλικό / κατηγορία προϊόντων.
 • Αυτόματος υπολογισμός κόστους των ενδοδιακινήσεων από υποκατάστημα σε υποκατάστημα.
 • Διαχείριση πιστωτικών με διάφορους τρόπους επιμερισμού της αξίας τους.
 • Επιλογή τρόπου υπολογισμού κόστους με χρήση μεσοσταθμικής τιμής, τελευταίας τιμής ή τιμής FIFO.
 • Αυτόματη διαδικασία παραγωγής άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής λαμβάνοντας υπόψιν Κόστος Α’ Υλών / ΓΒΕ/ Άμεση Εργασία.
 • Βιβλίο Παραγωγής & Κοστολογίου – Τεχνικών Προδιαγραφών.
 • Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης – Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Εσωλογιστική Κοστολόγηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

 • Παρακολούθηση των παγίων της εταιρείας κατά αποθηκευτικό χώρο.
 • Δυνατότητα υπολογισμού αποσβέσεων ανά κατηγορία ή ανά πάγιο βάσει ποσοστού απόσβεσης.
 • Καταχώρηση στοιχείων παγίων στους λογαριασμούς παγίων με Ημερομηνία κτήσης, Αρχική αξία κτήσης, Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, μέθοδο απόσβεσης, συντελεστή απόσβεσης, ελάχιστη αναπόσβεστη αξία.
 • Δυνατότητα αδρανοποίησης του παγίου.
 • Δυνατότητα πώλησης του παγίου.
 • Υποστήριξη αναπροσαρμογών και βελτιώσεων ενός παγίου.
 • Δυνατότητα διαχείρισης προσωρινών Μηνιαίων Αποσβέσεων, Ετήσιων Αποσβέσεων.
 • Σύνδεση με το υποσύστημα της Γενικής/Αναλυτικής Λογιστικής και αυτόματη δημιουργία άρθρων αποσβέσεων.
 • Εκτύπωση Μητρώου Παγίων & Αποσβέσεων Χρήσης

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Το Betolink® Enterprise μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή μισθοδοσίας για την εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό, το πραγματικό κόστος πωληθέντων θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το κόστος που προκύπτει από την μισθοδοσία της εταιρείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ M.I.S.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό πληροφοριακών και στατιστικών αναφορών για τη διοίκηση, με απώτερο σκοπό τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Για όλες τις αναφορές υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης στην οθόνη ώστε να αποφεύγονται άσκοπες εκτυπώσεις. Για διευκόλυνση των χρηστών σε θέματα γρήγορης ανεύρεσης παρέχεται η δυνατότητα ορισμού του τίτλου κάθε αναφοράς (custom report name).

 • Δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων ημερολογίων με ορισμό από τον χρήστη όλων των κινήσεων που ενσωματώνουν βάσει των παραστατικών που έχουν οριστεί στο σύστημα.
 • Ταχύτατη επεξεργασία και εμφάνιση ακόμη και των πιο σύνθετων καταστάσεων μέσω ειδικών αλγόριθμων που επεξεργάζονται τα δεδομένα στο παρασκήνιο χωρίς να επηρεάζουν την λειτουργία της υπόλοιπης εφαρμογής.
 • Δυνατότητα χρήσης εξωτερικού προγράμματος (π.χ. Crystal Report Generator, Click View κ.ά.) για δημιουργία οποιουδήποτε πρόσθετου report που πιθανόν να μην περιλαμβάνεται στα στάνταρ του προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα της MS SQL βάσης της εφαρμογής.

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μέσω αυτού του κυκλώματος καθορίζονται οι χρήστες του συστήματος και οι ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα επίπεδα εξουσιοδότησης ανά ομάδα σε σχέση με τις λειτουργικές ενότητες του συστήματος που μπορούν να χρησιμοποιούν.

Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων χρηστών ακόμη και σε επίπεδο συγκεκριμένων πεδίων μιας φόρμας, με επιλογές όπως: μόνο ανάγνωση, εγγραφή και ανάγνωση, απόκρυψη πεδίων κ.λ.π.

Εύκολη αντιστοίχιση όμοιων δικαιωμάτων σε ομάδες χρηστών. Ο διαχειριστής του συστήματος (administrator) έχει την δυνατότητα να δίνει δικαιώματα χρήσης σε ομάδα χρηστών ή σε μεμονωμένο χρήστη καθώς και να ορίζει άλλους διαχειριστές.

AUDITING

 • Εσωτερικό κύκλωμα επιλεκτικής καταγραφής των ενεργειών Εισαγωγής – Διαγραφής – Μεταβολής σε κρίσιμα υποσυστήματα του κυκλώματος ανά χρήστη και ανά πεδίο.
 • Γρήγορη και ασφαλής διαχείριση των καταγεγραμμένων στοιχείων με επιλεκτική εμφάνιση των αλλαγών που προκλήθηκαν ανά πεδίο και ανά χρήστη.
 • Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των αλλαγών μίας εγγραφής με εμφάνιση του χρήστη της ημερομηνίας καθώς και των τιμών που μεταβλήθηκαν (Προηγούμενη τιμή – Τρέχουσα Τιμή).
 • Επιπλέον η επιλογή της εμφάνισης των μεταβολών των στοιχείων από τα διάφορα υποσυστήματα μπορεί να γίνει ανά χρήστη, ανά περίοδο και ανά ενέργεια (Εισαγωγής – Διαγραφής – Μεταβολής).

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SAP

Για τη διασύνδεση με το λογισμικό SAP, η PROTEM έχει αναπτύξει και υλοποιήσει σε πολλούς πελάτες ένα επιπλέον plug-in που ονομάζεται Betolink® PI, το οποίο είναι ο συνδετικός κρίκος με τα αντίστοιχα προϊόντα της σουίτας Betolink® ERP.

Το Betolink® PI έχει σχεδιαστεί με Java / SQL και υποστηρίζει 3 τύπους επικοινωνίας με το SAP:

 • Mέσω SQL ZTABLES
 • Mέσω αρχείων XML
 • Mε τη χρήση SOAP Calls μέσω WSDLs.

Το Betolink® PI είναι μία ευέλικτη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων και έχει πλήρη δομή διαχείρισης και εμφάνισης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, καθώς και των πιθανών σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν. Η τελική παραμετροποίηση γίνεται από τους τεχνικούς της Protem σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα