ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ PROTEM GROUP A.B.E.T.E.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

2. Πεδίο Εφαρμογής

3. Οι Αρχές και Αξίες μας
3 3.1 Ευθύνη και συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις
3.2 Ακεραιότητα
3.3 Δέσμευση
3.4 Εστίαση στα Αποτελέσματα
3.5 Τεχνολογική Πρωτοπορία και Καινοτομία
3.6 Ομαδικό Πνεύμα
3.7 Αξιοκρατία
3.8 Συνεχής Βελτίωση
3.9 Δέσμευση έναντι στόχων

4. Το Πλαίσιο Λειτουργίας μας
4.1 Ενεργητική δωροδοκία
4.2 Παθητική δωροδοκία
4.3 Δωροδοκίες, μίζες και άλλες παράνομες πληρωμές
4.4 Δέσμευση για ακεραιότητα και επιχειρηματική ηθική
4.5 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
4.6 Προστασία του Περιβάλλοντος
4.7 Προστασία Δεδομένων
4.8 Σύγκρουση συμφερόντων
4.9 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
4.10 Ίσες ευκαιρίες
4.11 Εμπορική ονομασία και εμπορικά σήματα
4.12 Περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις
4.13 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

5. Διαθεσιμότητα του Κώδικα Δεοντολογίας
5.1 Εφαρμογή των Αρχών του Κώδικα
5.2 Γνωστοποίηση Παραβάσεων
5.3 Προστασία έναντι αντιποίνων

 

1. Εισαγωγή

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (εφεξής «Κώδικας») της PROTEM GROUP A.B.E.T.E. (εφεξής «PROTEM»), μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζονται, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Το σύνολο αυτό των αρχών και κανόνων περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους εργαζομένους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. Σκοπός του Κώδικα είναι η καθοδήγησή μας στην λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν διλήμματα σχετικά με τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται των αρχών και κανόνων της επιχειρηματικής ηθικής.

Υποχρεούμαστε όλοι να μελετήσουμε τον Κώδικα και οφείλουμε ακόμη να γνωρίζουμε ότι ο Κώδικας παραθέτει τις κατευθυντήριες γραμμές και δεν είναι εξαντλητικός. Είναι αδύνατον να προβλέψουμε κάθε μία κατάσταση που μπορεί να προκύψει, γι’ αυτό εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα σχετικό με τη δεοντολογία ή την επαγγελματική συμπεριφορά, που δεν καλύπτεται από τον Κώδικα, ας αναρωτηθούμε τα παρακάτω:

 • Είναι νόμιμο;
 • Είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Εταιρίας ;
 • Είμαι σίγουρος/η ότι ακολουθώ την κατάλληλη συμπεριφορά;
 • Αισθάνομαι ότι λαμβάνω τη σωστή απόφαση;
 • Τι θα σκεφτούν οι άλλοι σε περίπτωση που αυτό δημοσιοποιηθεί;

Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να εκφράσετε τις ανησυχίες σας στον προϊστάμενό σας και να ζητήσετε συμβουλή. Ο Κώδικας θα γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους κατά την πρόσληψή τους στην PROTEM. Κατά διαστήματα, θα παρέχουμε εκπαίδευση σχετικά με τον Κώδικα και άλλα ζητήματα συμμόρφωσης. Ο Κώδικας είναι αναρτημένος σε ηλεκτρονική μορφή και στον διαδικτυακό μας τόπο στην ενότητα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Κώδικας Δεοντολογίας».

2. Πεδίο Εφαρμογής

Ο Κώδικας και οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες και μέτρα, ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, υπαλλήλους, στελέχη, και την ανώτατη διοίκηση της PROTEM. Επίσης, ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές, συνεργάτες, συμβούλους και άλλους επαγγελματικούς εταίρους μας να υιοθετήσουν τις αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

3. Οι Αρχές και Αξίες μας

3.1 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Η PROTEM συμμορφώνεται στους νόμους, στους κανονισμούς και γενικότερα στη νομοθεσία που ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Δεσμευόμαστε ότι θα τηρούμε τους νόμους και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθεσιών για την υγεία, των κανόνων και αρχών δεοντολογίας και επαγγελματικής διαγωγής που υπαγορεύονται από τις επαγγελματικές ενώσεις και οποιωνδήποτε νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων που διέπουν την έρευνα & ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, την πώληση και την προώθηση των προϊόντων μας. Αποτελεί βασική αρχή για τη Διοίκηση και για όλους τους εργαζομένους, η συμμόρφωση και τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας.

3.2 Ακεραιότητα

Ενεργούμε με εντιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας σχέσεις προασπίζοντας το συμφέρον της εταιρείας πέρα από κάθε προσωπικό όφελος.

Προάγουμε τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε βασιζόμενοι στις εξειδικευμένες γνώσεις μας και την πολυετή εμπειρία μας.

Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της Εταιρείας.

3.3 Δέσμευση

Αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

Η PROTEM έχει μακροχρόνια φήμη για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που πληρούν τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας. Όλες οι δραστηριότητες των εργαζομένων μας πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους των συμβάσεων μας με τους πελάτες. Η μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης θα μπορούσε κυριολεκτικά να καταστρέψει την εταιρεία. Φυσικά, παρόλο που καταβάλλουμε πάντα κάθε προσπάθεια ώστε να εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας προς τους πελάτες ή να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους, πρέπει να υπάρχει ένα όριο για να αποφεύγεται οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή των πολιτικών του Κώδικα.

Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενούς μας να είναι παραγωγικοί, προσανατολισμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και να διαχειρίζονται την προσωπική τους βελτίωση με ζήλο και ακεραιότητα.

3.4 Εστίαση στα Αποτελέσματα

Εστιάζουμε στην επίτευξη λύσεων υψηλών προδιαγραφών για τους πελάτες μας, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική αριστεία, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούμε την αξία προς τους μετόχους.

3.5 Τεχνολογική Πρωτοπορία και Καινοτομία

Εστιάζουμε στην τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία με σκοπό τη συνεχή επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και επενδύουμε σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή καινοτόμων ιδεών, έτσι ώστε η PROTEM να είναι συνεχώς μπροστά.

3.6 Ομαδικό Πνεύμα

Νιώθουμε υπερήφανοι που δουλεύουμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμαστε όλοι προς όφελος της PROTEM και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.

3.7 Αξιοκρατία

Ενεργούμε με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων και τους τοποθετούμε στη θέση όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα μπορούν να αναγνωριστούν. Σκεπτόμαστε, πράττουμε και επικοινωνούμε συνεχώς με συνέπεια και ακεραιότητα.

Η PROTEM διασφαλίζει ότι προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, τόσο αναφορικά με την επιλογή κατά την πρόσληψή τους, όσο και κατά την επιλογή για προαγωγές και τη στελέχωση θέσεων. Η αξία, τα προσόντα και η απόδοση των ατόμων είναι οι κύριοι λόγοι που καθορίζουν την ανάθεση σε αυτούς πιο σύνθετων και απαιτητικών ρόλων του οργανογράμματος, ενώ χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλο, την θρησκεία, την ηλικία, την καταγωγή και το χρώμα, ή τις πεποιθήσεις των υποψηφίων δεν αποτελούν λόγους προτίμησης ή αποκλεισμού τους έναντι συνυποψηφίων τους.

3.8 Συνεχής Βελτίωση

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία. Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του παρόντος, θέτοντας σταθερές βάσεις για το μέλλον. Επιδιώκουμε την συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

3.9 Δέσμευση έναντι στόχων

Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους. Λειτουργούμε με τα πιο υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας. Προσδίδουμε προστιθέμενη αξία και μεγιστοποιούμε την αξία για τους μετόχους.

4. Το Πλαίσιο Λειτουργίας μας

4.1 Ενεργητική δωροδοκία

Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών µας, απέχουμε από την εμπλοκή σε δωροδοκία οποιασδήποτε µορφής ή ακόμα και σε ενέργειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ερμηνευτούν ως δωροδοκία. ∆εν επιτρέπεται να προσφέρουμε, να υποσχόμαστε ή να παρέχουμε παράνοµα οφέλη οποιασδήποτε µορφής, σε δημόσιους αξιωματούχους ή σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιτύχουμε προνομιακή μεταχείριση ή να επηρεάσουμε µια απόφαση προς όφελος της PROTEM. Σε περίπτωση που ένας δημόσιος αξιωματούχος ή ένας υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων στον ιδιωτικό τομέα µας ζητήσει να παραβούμε αυτό τον κανόνα, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους προϊσταμένους µας σχετικά µε το γεγονός.

4.2 Παθητική δωροδοκία

Λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις µόνο προς όφελος της PROTEM και όχι για προσωπικό µας συμφέρον. ∆εν επιτρέπουμε προσφορές ή υποσχέσεις των προμηθευτών µας για παράνοµα πλεονεκτήματα να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές µας αποφάσεις, ούτε αποδεχόμαστε παρόμοιες προσφορές. Παρομοίως, δεν απαιτούμε παράνοµα πλεονεκτήματα από τους προμηθευτές µας. Θέλουμε να αποφύγουμε ακόμα και την υπόνοια ότι τέτοιες προσφορές επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις µας. Εάν µας προσφέρουν, µας υποσχεθούν ή µας χορηγήσουν παράνοµα πλεονεκτήματα ή οφέλη, ενημερώνουμε τους προϊσταμένους µας σχετικά µε το γεγονός.

4.3 Δωροδοκίες, μίζες και άλλες παράνομες πληρωμές

Δεν πρέπει ποτέ να προσφέρουμε, να παραδίδουμε, να λαμβάνουμε ή να διακανονίζουμε δωροδοκίες ή μίζες. Απαγορεύεται να παρέχουμε ή να λαμβάνουμε δώρα που αποσκοπούν, ή δίνουν την εντύπωση ότι αποσκοπούν, στην δημιουργία ή διατήρηση εμπορικού πλεονεκτήματος.

Δώρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να θεωρηθούν ευλόγως ότι επηρεάζουν την κρίση μας δεν πρέπει να γίνονται δεκτά. Πρέπει πάντα να βασιζόμαστε στην ορθή κρίση μας και στη διακριτική μας ευχέρεια για να αποφεύγουμε ακόμη και τη δημιουργία εντυπώσεων ότι πρόκειται για παρατυπία. Απαγορεύεται η αποδοχή ή η παροχή ψυχαγωγίας, εφόσον αυτή είναι πλουσιοπάροχη ή σεξουαλικής ή ακατάλληλης φύσης.

Δώρα μικρής αξίας (δηλαδή, να μην υπερβαίνουν το ποσό των 50 Euro ) στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής μπορούν να προσφέρονται ή να λαμβάνονται εκτός αν πρόκειται για κρατικό λειτουργό. Πριν παράσχετε ή προσφέρετε οποιοδήποτε δώρο, γεύμα ή μορφή ψυχαγωγίας σε κρατικό λειτουργό, πρέπει να λαμβάνετε τη γραπτή έγκριση από τη διοίκηση της PROTEM.

Η αποδοχή ως δώρου μιας ψυχαγωγικής εκδήλωσης στην οποία είναι παρών αυτός που το προσφέρει, όπως ενός γεύματος, ενός δείπνου, μιας θεατρικής παράστασης, μιας αθλητικής εκδήλωσης ή μιας άλλης συνήθους μορφής επιχειρηματικής ψυχαγωγίας, επιτρέπεται αν το δώρο α) είναι εύλογο εκ φύσεως και παρέχεται κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης ή β) προσφέρεται στο πλαίσιο της προώθησης καλύτερων επιχειρηματικών σχέσεων.

4.4 Δέσμευση για ακεραιότητα και επιχειρηματική ηθική

Η PROTEM δεσμεύεται να λειτουργεί με ακεραιότητα, ακολουθεί ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με διαφάνεια και αξιοπιστία. Η επιχειρηματική ηθική δεν συνίσταται απλώς στην στείρα συμμόρφωση προς νομικά, ρυθμιστικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά πρότυπα, αλλά, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης εντός κανόνων δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού.

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή εξαναγκασμό. Δεν κάνουμε ούτε επιτρέπουμε να γίνονται διακρίσεις βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως το χρώμα, το φύλο, η θρησκεία, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, η ηλικία, η αναπηρία, η κύηση, το καθεστώς έγγαμου ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλες οι ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, όπως οι προσλήψεις, οι παροχές, οι αμοιβές και οι απολύσεις πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς διακρίσεις. Οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να αναμένουν ότι θα κρίνονται βάσει των προσόντων, των ικανοτήτων και των επιδόσεών τους - όχι βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών.

4.5 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Για την PROTEM είναι ύψιστης προτεραιότητας η διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους. Η διασφάλιση της υγείας των εργαζόμενων µέσω της συμμόρφωσης µε όλες τις πολιτικές ασφάλειας και τις νομικές υποχρεώσεις, αλλά και η τακτική ενημέρωσή τους σε ζητήματα που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της PROTEM. Εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους και προάγουμε την ενημέρωσή τους συνεχώς σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα µε τις ανάγκες της PROTEM.

4.6 Προστασία του Περιβάλλοντος

Στόχο μας αποτελούν η ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον, η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης και η προαγωγή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στην κουλτούρα μας.

Εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία για την ανακύκλωση όλων των συσκευών μας, των υπολειμμάτων της παραγωγής καθώς και της φύρας ή των αστοχιών μας.

Η PROTEM ακολουθεί την Αρχή της Πρόληψης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση της γενικότερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας ενώ παράλληλα επενδύουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

4.7 Προστασία Δεδομένων

Σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, εγγυόμαστε την προστασία της ιδιωτικότητας, σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες οφείλουμε να διαχειριζόμαστε κάθε επιχειρηματική ή εμπορική πληροφορία, εμπορικά μυστικά, αλλά και άλλες αποκλειστικές πληροφορίες για την PROTEM, συμβόλαια, έργα, οικονομικά στοιχεία, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται σε πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της PROTEM ή σε εργαζόμενους της PROTEM που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Οι εργαζόμενοι στην PROTEM, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε αυτή αλλά και μετά το πέρας αυτής, δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους, αλλά θα πρέπει να διαχειρίζονται με μέγιστη διακριτικότητα τις επιχειρηματικές και εμπιστευτικές πληροφορίες.

4.8 Σύγκρουση συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά συμφέροντα κάποιου στελέχους, εργαζόμενου ή συνεργάτη της PROTEM μπορεί να ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της PROTEM. Είναι σαφές ότι ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται κάθε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να παρέχουμε αντικειμενική και αμερόληπτη επαγγελματική γνώμη. ∆εν θα πρέπει να θέτουμε τους εαυτούς µας στις συνθήκες αυτές κατά τις οποίες θα µπαίναµε στον πειρασμό να λάβουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση για την PROTEM, η οποία θα έθετε τα προσωπικά µας συμφέροντα σε μεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι αυτών της εταιρείας. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος που συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενό του. Η Διοίκηση σε συνεργασία µε το νομικό σύμβουλο θα αποφασίζει τι πρέπει να γίνει και µε ποιον τρόπο θα πρέπει να χειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση ο εργαζόμενος.

4.9 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων της PROTEM είναι θεμελιώδους σημασίας. Προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, ή χειραγώγηση με χρήση κάθε τεχνικού διαθέσιμου μέσου, με βάση το εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο.

4.10 Ίσες ευκαιρίες

Η PROTEM διασφαλίζει ότι προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, τόσο αναφορικά με την επιλογή κατά την πρόσληψή τους, όσο και κατά την επιλογή για προαγωγές και τη στελέχωση θέσεων. Η αξία, τα προσόντα και η απόδοση των ατόμων είναι οι κύριοι λόγοι που καθορίζουν την ανάθεση σε αυτούς πιο σύνθετων και απαιτητικών ρόλων του οργανογράμματος, ενώ χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλο, την θρησκεία, την ηλικία, την καταγωγή και το χρώμα, ή τις πεποιθήσεις των υποψηφίων δεν αποτελούν λόγους προτίμησης ή αποκλεισμού τους έναντι συνυποψηφίων τους.

4.11 Εμπορική ονομασία και εμπορικά σήματα

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και οι εμπορικές ονομασίες της PROTEM και τα νόμιμα κατοχυρωμένα υπ' αυτής σήματα (ημεδαπά, κοινοτικά, διεθνή), αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού της, τα οποία χρήζουν ορθής και υπεύθυνης χρήσης και προστασίας από οποιαδήποτε προσβολή, με όποιον τρόπο και εάν επιχειρείται. Το σύνολο των εργαζομένων της PROTEM οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και χωρίς υπαίτια βραδύτητα στη Διοίκηση της PROTEM οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής, παραποίησης, αντιγραφής ή αντιποίησης των σημάτων ή/και της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου ή/και των εμπορικών ονομασιών της PROTEM, η οποία υποπίπτει στην αντίληψή του.

4.12 Περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις της PROTEM πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο και μόνο για τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς σκοπούς. Η ορθή και προσεκτική χρήση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεων της PROTEM αποτελεί υποχρέωση του συνόλου των εργαζομένων της PROTEM, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή χρήση και φύλαξη όλων των στοιχείων του ενεργητικού που τους έχουν εμπιστευθεί, ενώ αποτελεί επιτακτικό καθήκον όλων των εργαζομένων να αναφέρουν άμεσα την κλοπή, απώλεια, καταστροφή, κακή χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού της PROTEM.

4.13 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Η ακεραιότητα των οικονομικών αναφορών είναι κρίσιμη για τη διοίκηση της PROTEM όπως και για την ορθή και ακριβή γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων της. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές της PROTEM καταγράφονται και δημοσιεύονται πάντα σε συμφωνία με γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και αρχές ενώ τα λογιστικά αρχεία παρουσιάζουν με ορθό και όχι παραπλανητικό τρόπο την φύση των συναλλαγών. Η PROTEM παραθέτει έγκυρα, αληθή στοιχεία που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, συνάφεια, περιεκτικότητα και ορθότητα.

Το σύνολο των εργαζομένων της PROTEM είναι υπεύθυνοι για την ορθή εγγραφή και αναφορά όλων των ουσιωδών στοιχείων που αφορούν την εργασία τους και τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Δεν πρέπει να καταχωρούμε είτε στοιχεία τα οποία δολίως αποκρύπτουν ή παραποιούν την πραγματική φύση μιας συναλλαγής.

Όλα τα δελτία χρόνου εργασίας και οι αναφορές εξόδων πρέπει να συμπληρώνονται με ακρίβεια και εγκαίρως. Καμία δαπάνη δεν πρέπει να χρεώνεται σε πελάτη αν αυτή η δαπάνη δεν επιτρέπεται από διάταξη κανονισμού ή σύμβασης. Με την υπογραφή σας σε δελτίο χρόνου εργασίας ή αναφορά εξόδων, πιστοποιείτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα αυτά απεικονίζουν πιστά τις ώρες εργασίας σας, τα έξοδα που δαπανήσατε και τους λόγους για τους οποίους αφιερώσατε τις εν λόγω ώρες και δαπανήσατε τα εν λόγω έξοδα. Κατά τις συναλλαγές σας με πραγματικούς ή πιθανούς πελάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους, πρέπει να παρουσιάζετε ακριβή και πλήρη στοιχεία και να μη δίνετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. Δεν πρέπει ποτέ να οργανώνετε τις πληροφορίες κατά τρόπο που να αποσκοπεί στην παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση όσων τις λαμβάνουν. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε πρόσφατα, ακριβή και πλήρη δεδομένα για τα έξοδα και την τιμολόγηση.

5. Διαθεσιμότητα του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας της PROTEM εγκρίνεται από το Δ.Σ. αυτής. Ισχύει για το σύνολο του προσωπικού της PROTEM, χωρίς καμία τροποποίηση, ενώ ξεκινά να ισχύει εντός δέκα (10) ημερών από την έγκρισή του κατά τα άνω.

Η Εταιρία μπορεί κατά την κρίση της να επιλέξει και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για την γνωστοποίηση του Κώδικα. Οι εργαζόμενοι της PROTEM μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο στον οποίο αναφέρονται ή στη Διοίκηση της PROTEM για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση του Κώδικα. Έντυπο αντίγραφο του Κώδικα μπορεί να λάβει κάθε εργαζόμενος της PROTEM. Ο παρών Κώδικας ενσωματώνεται σε όλες τις συμβάσεις τις PROTEM με στελέχη και εργαζομένους της και αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις οικείες σχέσεις. Αποτελεί εξαρχής αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύμβασης εργασίας κάθε είδους που πρόκειται να συναφθεί μετά την θέση του σε ισχύ.

5.1 Εφαρμογή των Αρχών του Κώδικα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της PROTEM συγκεντρώνει και αποτυπώνει γραπτώς τις βασικές αρχές και τους κανόνες που η PROTEM από τη σύστασή της έχει εφαρμόσει και στους οποίους οφείλει την επιτυχία της. Πλαισιώνει την εταιρική κουλτούρα, διαμορφώνει την επιχειρησιακή ηθική και διανέμεται σε κάθε νεοεισερχόμενο εργαζόμενο και συνεργάτη της Εταιρίας. Ο Κώδικας αυτός απευθύνεται και δεσμεύει τόσο τα μέλη της Διοίκησης και τα στελέχη της Εταιρίας, τους εργαζομένους και συνεργάτες της, όσο και κάθε πρόσωπο γενικά που παρέχει υπηρεσίες στη PROTEM, χωρίς καμία εξαίρεση και παρέκκλιση. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τους κανόνες του και να μεριμνούμε για τη συμμόρφωση του συνόλου των συνεργατών σε αυτόν.

5.2 Γνωστοποίηση Παραβάσεων

Η μη τήρηση και εφαρμογή του Κώδικα αποτελεί παράβαση, η οποία συνεπάγεται κυρώσεις για το πρόσωπο που αθέτησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους κανόνες του. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κώδικα και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων, προτρέπουμε τα στελέχη, τους εργαζόμενους και γενικά όσους παρέχουν υπηρεσίες στην PROTEM να γνωστοποιούν ελεύθερα στη Διοίκηση κάθε συμπεριφορά ή πράξη που πιθανόν να αποκλίνει από την ενδεδειγμένη. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες του που περιγράφουν το πρότυπο επιχειρησιακής συμπεριφοράς θα εξακολουθήσουν συστηματικά να εφαρμόζονται από το σύνολο των ανθρώπων της PROTEM.

5.3 Προστασία έναντι αντιποίνων

Η PROTEM δεν πρόκειται να ασκήσει, ούτε να ανεχτεί τη λήψη οποιουδήποτε αρνητικού μέτρου εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για την υποβολή παραπόνων, καταγγελιών ή αναφορών παράβασης ενός νόμου, κανόνα, κανονισμού, εσωτερικής πολιτικής ή αυτού του Κώδικα, είτε για τη συμμετοχή τους στην έρευνα ενδεχόμενης παραβίασης των ανωτέρω. Ωστόσο, η PROTEM διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει πρόσφορο εναντίον στελέχους, εργαζόμενου ή συνεργάτη της όταν αποδειχθεί πως συνειδητά και εσκεμμένα δυσφήμισε ή παρείχε ψευδείς πληροφορίες στην PROTEM ή σε τρίτους, για παραβίαση του Κώδικα.

01 Ιουνίου 2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Τσελεπής

 

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •