Go to Home Page

Κινητό παρασκευαστήριο σκυροδέματος PR-M50

Το κινητό συγκρότημα σκυροδέματος PRM 50/6/50 F.M. σχεδιάσθηκε και μελετήθηκε από την PROTEM για να καλύψει κυρίως τις τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ετοίμου σκυροδέματος σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παραγωγή του ετοίμου σκυροδέματος απαιτείται να γίνει στο εργοτάξιο.

Το κινητό συγκρότημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη σχεδίασή του μπορεί και λειτουργεί παντελώς αυτόνομα χωρίς την ανάγκη εξωτερικής υποστήριξης.
Είναι ικανό σε ελάχιστο χρόνο από την άφιξή του στο εργοτάξιο, με την προϋπόθεση ότι τα προς ανάμιξη υλικά είναι ήδη στο έργο, να ξεκινήσει αμέσως παραγωγή χωρίς καμιά εξωτερική βοήθεια.

Το κινητό συγκρότημα είναι μια αυτόνομη κατασκευή με τις αποθήκες αδρανών, ζυγιστήρια, γεννήτρια, ηλεκτρικό πίνακα και πλήρη σύγχρονο αυτοματισμό λειτουργίας, αεροσυμπιεστή, αντλία νερού, αντλίες χημικών και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή και συνεχή λειτουργία του για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ετοίμου σκυροδέματος.

Το κινητό συγκρότημα είναι εύκολα μεταφερόμενο, εναρμονισμένο με τις διεθνείς προδιαγραφές μεταφορών και συνοδεύεται από έγκριση τύπου. Δεν χρειάζεται ειδική άδεια μεταφοράς. Κινείται στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δρόμους όπως όλα τα εγκεκριμένα μηχανήματα έργων.

Το κινητό συγκρότημα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.97 (Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος) καθώς και του E.N. 206-1 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Σκυροδέματος) σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά στοιχεία της παραγωγής σκυροδέματος. Κατά την κατασκευή του τηρούνται τα standards του προτύπου DIN 1045 ενώ παράλληλα ακολουθούνται οι διαδικασίες του ποιοτικού συστήματος ISO 9001 της εταιρείας, σε όλες τις φάσεις παραγωγής.

Προδιαγραφές Μονάδα
Παραγωγική ικανότητα 40 m3/h
Αναμικτήρας υπερβιαίας αναμίξεως πλανητικού τύπου ικανότητας (συμπυκνωμένο) 1 m3
Μοτέρ πλανητικού αναμικτήρα 50 Hp
Αριθμός διαμερισμάτων για αδρανή 5
Αποθήκες αδρανών 60 m3 
Ζυγός αδρανών ικανότητας 2000 Lt
Ζυγός τσιμέντου ικανότητας 500 Kg 
Ηλεκτρονικός υδρομετρητής με ηλεκτρική πνευματική βάλβίδα παροχής 2"
Ζυγιστήριο υγρών χημικών (χωρητικότητα)  40 Lt
Κοχλίας τσιμέντου (από το σιλό στο ζυγιστήριο) Ø193/6000mm
Κοχλίας τσιμέντου (από το σιλό στο αναμικτήρα) Ø223/5500mm 
Σιλό τσιμέντου Προαιρετικό κατόπιν ζήτησης
Αεροσυμπιεστής 4 kw
Αυτοματισμός παραγωγής PROTEM®  AUTO-LEADER 3000 PROFIT
Ολικό μήκος / πλάτος (χωρίς τράκτορα)  13,5m / 2,55m
Μέγιστο ύψος μεταφοράς 3,90m
Μέγιστο ύψος εργασίας 4,80m
Μικτό βάρος μεταφοράς 18.000kg
Εγκατεστημένη ισχύς 78KW
Πιστοποίηση CE
Υγρασιόμετρο Προαιρετικό
Κοχλίας μεταφοράς σκυροδέματος (από το μίξερ στη βαρέλα) Προαιρετικό
Ράμπα φόρτωσης της αποθήκης των αδρανών και σύστημα διανομής Προαιρετικό

Στοιχεία λειτουργίας

Το  PR-M50  έχει το σχήμα βαθύπεδου επικαθημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος (low bed single axle semitrailler).

Για τη μεταφορά του απαιτείται ένας απλός τράκτορας (φορτηγό) όμοιος με αυτόν που οι τεχνικές εταιρείες μεταχειρίζονται στις νταλίκες τους μεταφοράς αδρανών.

Φτάνοντας στον τελικό προορισμό (εργοτάξιο) με τη χρήση της αεροανάρτησης που διαθέτει η μονάδα το SEMI TRAILER ανυψώνεται (με τη χρήση ενός απλού μοχλού) κατά 10 περίπου εκατοστά επιτυγχάνοντας κατ'αυτόν τον τρόπο την εύκολη απεμπλοκή του τράκτορα και παράλληλα την εύκολη τοποθέτηση των δώδεκα (12) ποδαρικών στήριξης.

Δεν απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερων έργων θεμελίωσης της μονάδας εκτός από ένα δάπεδο από σκυρόδεμα 13Χ4 m περίπου και ικανότητας σε φορτίο 2,5 Κg/cm2

Δεν απαιτείται ράμπα φόρτωσης της αποθήκης των αδρανών, σε περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα Cat 980 ή ένας παρόμοιος φορτωτής σαν σύστημα φόρτωσης και διανομής των αδρανών από το έδαφος στο σύστημα.

Θέση λειτουργίας

Όταν η μονάδα έχει σταθεροποιηθεί σε οριζόντια θέση, ο χειριστής τοποθετεί και σχηματίζει τις αποθήκες των αδρανών.

Οι αποθήκες των αδρανών έχουν κατασκευαστεί από αναδιπλούμενα μεταλλικά πάνελ τα βασικά τμήματα των οποίων κατά τη διαδικασία μεταφοράς αναρτώνται με πύρους πάνω στο ικρίωμα του ζυγιστήριου των αδρανών.

Για την τελική τους θέση για λειτουργία ο χειριστής μπορεί να μεταχειριστεί κρικοπάλαγκο ή έναν απλό φορτωτή που πάντα υπάρχει στο εργοτάξιο για τη φόρτωση των αδρανών.
Το τελικό αποτέλεσμα μετά την τοποθέτηση των PANEL είναι ο σχηματισμός έξι (6) ανεξάρτητων αποθηκών αδρανών για τη χρήση (εάν τούτο απαιτηθεί κατά την παραγωγή) έξι διαφορετικών αδρανών.

Με τη χρήση του φορτωτή, ο χειριστής παίρνει τον κοχλία τσιμέντου από τη θέση μεταφοράς και τον τοποθετεί στη θέση λειτουργίας, συνδέοντάς τον με τη φλάντζα του σιλό τσιμέντου. Το σιλό τσιμέντου φθάνει στο εργοτάξιο με άλλο μεταφορικό μέσο και τοποθετείται σε θέση λειτουργίας από άλλο ανυψωτικό μέσο.

Εάν ο πελάτης το επιθυμεί υπάρχει δυνατότητα η μονάδα να συνοδεύεται από ένα ή δύο ειδικά τηλεσκοπικά σιλό ικανότητος 60 τόνων το καθένα. Στην περίπτωση αυτή τα σιλό μεταφέρονται με απλά τριαξονικά φορτηγά και τοποθετούνται με φορτωτή.

Μετά την τοποθέτηση των σιλό και των κοχλιών ο χειριστής συνδέει τους κοχλίες με τον κεντρικό πίνακα με καλώδιο και με υδατοστεγή πρίζα που είναι ήδη συνδεδεμένα με τον κοχλία.

Στη συνέχεια ο χειριστής γεμίζει τη δεξαμενή του νερού της μονάδας με νερό και την συνδέει με εξωτερική παροχή τροφοδοσίας νερού. Το ίδιο κάνει συνδέοντας τις δύο αντλίες παροχής χημικών προσθέτων που υπάρχουν στη μονάδα με εξωτερικές δεξαμενές χημικών που πάντα παρέχονται από τους προμηθευτές των χημικών προσθέτων.

Η λειτουργία της μονάδας είναι υπεραυτόματη με τη χρήση μίας μικρής κονσόλας με αδιάβροχη μεμβράνη (το γνωστό μοντέλο PROTEM®  AUTO-LEADER 3000 PROFIT ). Η κονσόλα είναι μόνιμα συνδεδεμένη με τον ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό πίνακα που είναι τοποθετημένος στο πλαίσιο του Semi trailer και με το μακρύ καλώδιό της μπορεί να λειτουργήσει είτε επάνω στη μονάδα είτε από απόσταση μέσα σε μία μικρή καμπίνα που πάντα διαθέτουν τα εργοτάξια.

 
Βρείτε περισσότερα για τα παρασκευαστήρια σκυροδέματος :

 Ευκόλως μεταφερόμενα παρασκευαστήρια σκυροδέματος

 

 Σταθερά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

   
 easy trasnp teaser    PRM-S-TEASER

 

 

Η PROTEM ΣΤΑ SOCIAL NETWORKS

Βρείτε μας στο....
twitter youtube twitter  

Newsletter